Συντονιστής Ασφαλείας & Τεχνικός Ασφαλείας Έργων

Οι ιδιαιτερότητες των Τεχνικών Έργων αυξάνουν κατακόρυφα την επικινδυνότητα και απαιτούν εξειδικευμένη, μεθοδική και συντονισμένη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν στην Υ&Α.

Το Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια» αναφέρει ότι, στα εργοτάξια που είναι παρόντα πολλά εργολαβικά συνεργεία πρέπει να ορίζεται ένας ή περισσότεροι Συντονιστές  Ασφάλειας & Υγείας κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης  και κατά την φάση της εκτέλεσης του έργου.

Παρουσία on-site

Εκτός από το πρόγραμμα επισκέψεων Συντονιστή & Τεχνικού Ασφαλείας που προβλέπεται από τη νομοθεσία, η Biosafety έχει τη δυνατότητα:

 • να αναπτύξει ένα πρόγραμμα με πυκνότερη συχνότητα και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια παρουσίας on-site, πέραν των ελάχιστων ωρών που απαιτούνται από το νόμο
 • να τους απασχολεί αποκλειστικά και σε καθημερινή βάση, με full-time παρουσία στο έργο

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών Συντονιστή & Τεχνικού Ασφαλείας, η Biosafety χρησιμοποιεί σύστημα Διαχείρισης της Υ&Α Έργων με δυνατότητα για συνεχή on-line υποστήριξη προς τους συνεργάτες της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάθε στιγμή.

image

Οι ρόλοι του Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας και του Τεχνικού Ασφαλείας Έργου προϋποθέτουν εργοταξιακή εμπειρία, αντίληψη των ιδιαίτερων αναγκών και απαιτήσεων του έργου ανάλογα με το είδος του, ικανότητα διαχείρισης του προσωπικού και σφαιρική γνώση των θεμάτων Υ&Α.

Οι συνεργάτες της Biosafety που θα ορισθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας Έργου, εκτός των τυπικών προσόντων που ορίζει η νομοθεσία, διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα για να ασκούν το ρόλο τους αποδοτικά, προς όφελος του έργου και των εργαζομένων σε αυτό.

Καθήκοντα των Συντονιστών Ασφαλείας, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996

Οι Συντονιστές Α&Υ κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου:

 • Συντονίζουν τη συνεργασία και την εφαρμογή των αρχών πρόληψης
 • Καταρτίζουν ή αναθέτουν την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)
 • Καταρτίζουν το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

 

Οι Συντονιστές Α&Υ κατά την εκτέλεση του έργου:

 • Συντονίζουν την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας σε όλες τις φάσεις του έργου
 • Συντονίζουν την εφαρμογή των κανόνων Υ&Α από τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους
 • Αναπροσαρμόζουν το ΣΑΥ
 • Οργανώνουν μαζί με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • Συντονίζουν την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών
 • Λαμβάνουν  μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος  μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια
 • Συνεργάζονται με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας