Ολιστική Διαχείριση Υ&Α Έργων

Η Biosafety έχοντας γνώση των αναγκών που υπάρχουν στα μεγάλα και ιδιαίτερων απαιτήσεων κατασκευαστικά και βιομηχανικά έργα, έχει σχεδιάσει και παρέχει μία νέα υπηρεσία Ολιστικής Διαχείρισης Υ&Α Έργων (Holistic H&S Project Management, Holistic-HSPM).

Η υπηρεσία έρχεται να καλύψει ανάγκες που υπάρχουν πέρα από τις ελάχιστες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία.

Με την εφαρμογή του Holistic-HSPM η Biosafety αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή τη συνολική διαχείριση των θεμάτων της Υ&Α του έργου.

Η Ομάδα Έργου της Biosafety αποτελείται από μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και λειτουργεί αποκλειστικά για το έργο που έχει αναλάβει.

Είναι πάντα υπό τον έλεγχο των υφισταμένων δομών QHSE του πελάτη και αναφέρεται στην ιεραρχία του έργου και έχει συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη π.χ. ΚτΕ, Ανεξάρτητος Μηχανικός, ενώ λαμβάνει συνεχή υποστήριξη κεντρικά από τη Biosafety.

 

image

Ο ρόλος της Ομάδας Έργου της Biosafety

Σε συνεργασία με τον πελάτη, η Ομάδα Έργου αναλαμβάνει:

  •  Το στρατηγικό σχεδιασμό για την Υ&Α στο έργου (strategic H&S planning)
  •  Την προετοιμασία του συνόλου των εγγράφων & μελετών Υ&Α
  •  Τη νομική συμμόρφωση (legal compliance)
  •  Την εφαρμογή (υλοποίηση-παρακολούθηση) του συστήματος διαχείρισης της Υ&Α στο έργο (implementation of H&S management onsite)
  •  Την τελική παράδοση του έργου ως προς την Υ&Α

 

Η υπηρεσία του Holistic-HSPM παρέχεται σε κάθε είδους κατασκευαστικό ή βιομηχανικό έργο, ανεξάρτητα από:

  • το είδος του (infrastructures, wind industry, gas & oil, κ.ο.κ.)
  • τη γεωγραφική του θέση
  • τη διάρκειά του
  • το μέγεθος (έκταση, αριθμός εργαζομένων)
  • το είδος εργασιών & δραστηριοτήτων