Επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους

Η Biosafety παρέχει ανεξάρτητους συμβουλευτικούς ελέγχους «τρίτου μέρους» σε κατασκευαστικά έργα ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι επιθεωρήσεις τρίτου μέρους (Third Party Auditing) διενεργούνται κατόπιν γραπτής εντολής και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχουν άμεση σχέση στο έργο π.χ. κυριότητα.

Οι έλεγχοι μπορεί να είναι μεμονωμένοι ή περιοδικοί, έκτακτοι ή προγραμματισμένοι. Το πεδίο και το εύρος τους καθορίζεται σε συμφωνία με τον αναθέτοντα την υπηρεσία. Οι Auditors είναι στελέχη και επιλεγμένοι συνεργάτες της Biosafety. Με την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου, ο αναθέτων την υπηρεσία λαμβάνει ένα αναλυτικό Report με τη μορφή Gap Analysis.

Οι Επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους της Biosafety παρέχουν τη δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, με ανεξάρτητη εικόνα και τεκμηριωμένη νομικά και τεχνικά αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τα θέματα Υ&Α, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για άμεση λήψη αποφάσεων, έγκαιρη εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και προγραμματισμού δράσεων.

image