Διαχείριση Υ&Α Υπεργολάβων

Η Διαχείριση της Υ&Α των Υπεργολάβων σε ένα κατασκευαστικό ή βιομηχανικό έργο απαιτεί διαθεσιμότητα χρόνου, προετοιμασία, αμεσότητα και συντονισμό.

Η Biosafety παρέχει μια δυναμική υπηρεσία που αφορά στη διαχείριση της Υ&Α των υπεργολάβων (subcontractors H&S management) και αναλαμβάνει για λογαριασμό του έργου τον προέλεγχο και τη συμμόρφωση των υπεργολάβων ως προς τα θέματα της Υ&Α.

Ο έλεγχος και η συμμόρφωση αφορούν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία αλλά και στις ειδικές υποχρεώσεις που πιθανώς υπάρχουν σε ένα έργο.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο αναθέτων λαμβάνει από την Biosafety ένα αναλυτικό report με τίτλο «Subcontractors H&S Profile».

Εκτός του ελέγχου συμμόρφωσης η Biosafety αναλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών Υ&Α προς τους υπεργολάβους με Τεχνικούς Ασφαλείας, Ιατρούς Εργασίας, εκπαιδεύσεις, πιστοποιήσεις κ.λπ.

image

Ο Υπεργολάβος ελέγχεται ως προς τα ακόλουθα

Γενικά έγγραφα & στοιχεία επιχείρησης

Έγγραφα και δικαιολογητικά που υποχρεούται να διαθέτει ο Υπεργολάβος προκειμένου να πληρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή τις ιδιαίτερες προδιαγραφές που πιθανώς έχει ορίσει ο άμεσα ενδιαφερόμενος και αναθέτων τον έλεγχο.

Έγγραφα προσωπικού

Έγγραφα, δικαιολογητικά και πιστοποιήσεις που υποχρεούνται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι του Υπεργολάβος προκειμένου να εκτελούν τις εργασίες τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς ή τις ιδιαίτερες προδιαγραφές που πιθανώς έχει ορίσει ο άμεσα ενδιαφερόμενος και αναθέτων τον έλεγχο.

Έγγραφα μηχανημάτων & εξοπλισμού

Νομιμοποιητικά έγγραφα και άδειες που πρέπει να είναι σε ισχύ και να συνοδεύουν τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό προκειμένου να κυκλοφορεί και να λειτουργεί νόμιμα ή τις ιδιαίτερες προδιαγραφές που πιθανώς έχει ορίσει ο άμεσα ενδιαφερόμενος και αναθέτων τον έλεγχο.