Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Η Υγεία & Ασφάλεια στη Βιομηχανία παρουσιάζει εκ των πραγμάτων μια σημαντική πολυπλοκότητα.

Η διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας σε μία Βιομηχανική Εγκατάσταση σχετίζεται με την φύση της δραστηριότητας, το ευρύτερο περιβάλλον, τον χρησιμοποιούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα και τα οχήματα, τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τα παραγόμενα προϊόντα, τα απόβλητα, τις παράλληλες και τις βοηθητικές δραστηριότητες (π.χ. μεταφορικό έργο, συντηρήσεις) και άλλα.

Εκτός από τις βασικές αρχές Υ&Α και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους, είναι σημαντική η αναγνώριση των ειδικών κινδύνων και η αντιμετώπιση της επικινδυνότητας που μπορεί να υπάρχει σε κάθε μία βιομηχανική εγκατάσταση, ανάλογα με τη δραστηριότητά της.

image

Η Biosafety με τα στελέχη της και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της, παρέχει υπηρεσίες Υ&Α σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κάθε είδους:

 •  Χημική βιομηχανία
 •  Gas & Oil (διυλιστήρια, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή)
 •  Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών
 •  Τσιμεντοβιομηχανία & Παραγωγής Σκυροδέματος
 •  Παραγωγής Ενέργειας & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά)
 •  Εξορύξεων, Επεξεργασίας Μετάλλων & Μεταλλουργίας
 •  Τεχνολογικών Προϊόντων

 

Για την υποστήριξη της Υ&Α στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις η Biosafety χρησιμοποιεί προγράμματα όπως:

 • το Industrial Safety Audit
 • το Human Error Tracking
 • το Root Cause Analysis
 • το Behavioral Safety Program

Υπηρεσίες Υ&Α στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 •  Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 •  Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας εάν υπάρχουν Υπεργολαβικά συνεργεία
 •  On-site Επιβλέποντα Ασφάλειας με παρουσία περιοδική, ανά βάρδια ή full-time
 •  On-site Υπεύθυνο Συνεργείου Υπεργολάβου με full-time παρουσία και δυνατότητα υπογραφής των Αδειών Εργασίας (Work Permits)
 •  On-site Ιατρικό & Νοσηλευτικό προσωπικό με παρουσία αυξημένης διάρκειας, ανά βάρδια ή με πλήρη απασχόληση full-time
 •  Εγκατάσταση, εξοπλισμό και στελέχωση Σταθμών Πρώτων Βοηθειών
 •  Οργάνωση και διαχείριση της Υ&Α σε περιόδους συντηρήσεων και shutdown
 •  Εκπόνηση των ΣΑΥ και ΦΑΥ
 •  Εκπόνηση Διαδικασιών-Οδηγιών Υ&Α και Method of Statement για τις εργασίες
 •  Εκπόνηση ειδικών μελετών π.χ. ΑΤΕΧ, SEVESO III, Πυρασφάλεια, Σήμανσης
 •  Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Emergency Response Plans)
 •  Διαχείριση των Υ&Α Υπεργολάβων
 •  Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (θεωρία & πρακτική άσκηση)
 •  Μετρήσεις παραγόντων και παρακολούθηση των οριακών τιμών