Υ&Α στις Κατασκευές & τη Βιομηχανία

Τα κατασκευαστικά έργα και οι βιομηχανίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτές οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας (Α’ Κατηγορία) και απαιτούν αυξημένη παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις εργοταξίων όπου έχουμε παρουσία υπεργολαβικών συνεργείων, η νομοθεσία προβλέπει τον ορισμό Συντονιστή Υ&Α καθώς επίσης και μία σειρά μελετών, σχεδίων και εγγράφων τα οποία είναι υποχρεωτικά για την αδειοδότηση και την εξέλιξη του έργου.

Η Biosafety έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαχείριση της Υ&Α σε κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε σημαντικές βιομηχανικές μονάδες ειδικών  απαιτήσεων και υψηλού κινδύνου.

image