Βεβαιώσεις Ιατρικής Καταλληλότητας

Η έκδοση Βεβαιώσεων Ιατρικής Καταλληλότητας για εργασία περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας.

Μέσω περιοδικού ή έκτακτου ιατρικού ελέγχου του εργαζόμενου, μπορεί να γίνει έγκαιρη και έγκυρη εκτίμηση της καταλληλότητάς του για την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί και να εκδοθεί η Βεβαίωση Καταλληλότητας, η οποία κοινοποιείται στον εργοδότη.

Υποχρέωση Βεβαίωσης Καταλληλότητας υπάρχει και για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα, όπου δεν υπάρχει η συστηματική παρουσία Ιατρού Εργασίας.

Η Biosafety με τους συνεργάτες της Ιατρούς Εργασίας πραγματοποιεί τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ελέγχους σε εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και εκδίδει Βεβαιώσεις Καταλληλότητας για εργασία.

image