Πρωτόκολλο Επίβλεψης Υγείας

Η Biosafety με το επιστημονικό κύρος που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την Υγεία των εργαζομένων.

Έχοντας υπόψη την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, την ανάγκη εναρμόνισής της με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ισχύοντα πρωτόκολλα και τις διεθνείς καλές πρακτικές σύμφωνα με την ιατρική βιβλιογραφία, καθιέρωσε το Πρωτόκολλο Επίβλεψης Υγείας, Π.Ε.Υ.

Το Πρωτόκολλο Επίβλεψης Υγείας προϋποθέτει τη συνεργασία Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

Η εφαρμογή του Π.Ε.Υ. οργανώνεται, συντονίζεται και ελέγχεται κεντρικά από τη Biosafety και οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται από τους συνεργάτες της Ιατρούς Εργασίας κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεών τους στην εγκατάσταση ή με έκτακτες επισκέψεις.

image

Το πλήρες Πρωτόκολλο Επίβλεψης Υγείας περιλαμβάνει

 •  Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 •  Μέτρηση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
 •  Διαδικασία κλινικού και εργαστηριακού ιατρικού ελέγχου
 •  Καταγραφή και αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου
 •  Διερεύνηση των αιτίων εμφάνισης επαγγελματικών νόσων
 •  Ατομικός Ιατρικός Φάκελο για κάθε εργαζόμενο
 •  Οργάνωση και εξοπλισμό ιατρείου
 •  Καθορισμό των απαραίτητων ΜΑΠ για κάθε θέση εργασίας
 •  Συγκρότηση και εκπαίδευση της ομάδας παροχής Α’ Βοηθειών
 •  Διαδικασία καταγραφής, διερεύνησης και ανάλυσης ατυχημάτων
 •  Οργάνωση εμβολιαστικού προγράμματος και διενέργεια των εμβολιασμών
 •  Διοργάνωση σεμιναρίων πρόληψης ατυχημάτων & νοσημάτων