Διαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία EU-OSHA (click link!), το άγχος και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, αποτελούν το σοβαρότερο πρόβλημα υγείας στο χώρο εργασίας για το 1/5 περίπου των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περίπου τα 2/3 των εργαζομένων εκτίθενται σε παράγοντες Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων (ΨΚΚ) οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν τα προβλήματα αυτά (άγχος και επιβάρυνση της ψυχικής υγείας).

Για την επιχείρηση οι συνέπειες μεταφράζονται σε:

  •  Χαμένες εργάσιμες ημέρες
  •  Χαμηλό ηθικό στην εταιρεία
  •  Μειωμένη απόδοση εργαζομένων

Για τους εργαζόμενους οι επιπτώσεις είναι πρωτίστως στη σωματική και ψυχική τους υγεία, στην ασφάλειά τους, στις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις, στην εργασιακή τους απόδοση και ικανοποίηση.

image

Αντιμετώπιση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων

Η αντιμετώπιση των ΨΚΚ στους χώρους εργασίας έρχεται να λάβει θέση ως βασική προτεραιότητα για τους εταιρικούς οργανισμούς.

Η ισχύουσα νομοθεσία για την Υ&Α, ΚΝΥΑΕ 3850/2010, προβλέπει στα καθήκοντα του εργοδότη την διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας προς όλες τις πτυχές της εργασίας των εργαζομένων, υιοθετώντας Ευρωπαϊκές Οδηγίες που σχετίζονται με την αναγνώριση και την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τους Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους στην εργασία.

Η γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει τους ΨΚΚ και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Η Biosafety σε συνεργάζεται με εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & Ευεξίας και Ψυχολογικής Υποστήριξης Εργαζομένων και έχει τη δυνατότητα να καλύψει πλήρως τις επιχειρήσεις και να στηρίξει τους εργαζομένους τους.