Ιατρός Εργασίας

Η χρήση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας είναι μία βασική εργοδοτική υποχρέωση η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 8, παρ. 2).

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας. Επιπλέον, εάν στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι βλαπτικοί παράγοντες (Π.Δ. 186/1995) τότε ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να απασχολείται ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση.

Η νομοθεσία ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται ώστε ο Ιατρός να μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας.

Κάθε συνεργάτης της Biosafety που ορίζεται ως Ιατρός Εργασίας σε μία εγκατάσταση, παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝΥΑΕ 3850/2010 και πάντα υπό τον έλεγχο και με την υποστήριξη του κατά το νόμο Επιστημονικού Υπευθύνου Ιατρών Εργασίας της εταιρείας.

image

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας

Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους. Οι συμβουλές αφορούν στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

Ο Ιατρός Εργασίας Συμβουλεύει σε θέματα:

 • σχεδιασμού-προγραμματισμού-τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, της κατασκευής & της συντήρησης
 • λήψης μέτρων προστασίας για τη χρήση υλών, μέσων και εξοπλισμού
 • φυσιολογίας & ψυχολογίας, εργονομίας & υγιεινής, διευθέτησης & διαμόρφωσης θέσεων και περιβάλλοντος εργασίας, οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας
 • οργάνωσης για την παροχή Α’ Βοηθειών
 • αρχικής τοποθέτησης ή αλλαγής θέσης εργασίας λόγω υγείας, ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων

 

Ως προς την Επίβλεψη της Υγείας των Εργαζομένων, ο Ιατρός Εργασίας:

 • προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων μετά την πρόσληψη τους ή σε περίπτωση αλλαγής θέσης εργασίας
 • διεξάγει περιοδικό ιατρικό
 • μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων
 • εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για την εργασία και εκδίδει βεβαίωση που την κοινοποιεί στον εργοδότη
 • επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας και πρόληψης των ατυχημάτων
 • επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας, αναφέρει παραλείψεις, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή τους
 • επεξηγεί τη σωστή χρήση των ΜΑΠ
 • ερευνά τις αιτίες των ασθενειών, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα και προτείνει μέτρα πρόληψης
 • επιβλέπει τη συμμόρφωση στους κανόνες, ενημερώνει για τους κινδύνους και για τους τρόπους πρόληψής τους
 • παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου
 • εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού
 • τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο

Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από τις ΕΞ.Υ.Π.Π. και άλλες κατάλληλες ιδιωτικές ή δημόσιες δομές.