Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης ISO

ISO 9001:2015

Το ISO 9001:2005 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιχειρησιακό μοντέλο και αποτελεί πρότυπο για την Διασφάλιση Ποιότητας.

Εφαρμόζεται πάνω στις εταιρικές διαδικασίες και διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

  • αποδεικνύει τη δέσμευση για ποιότητα και ικανοποίηση των πελατών
  • την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας
  • βελτιώνει την εικόνα και το προφίλ της εταιρείας στα μάτια των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και των εμπλεκόμενων φορέων
  • παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή και διαφήμιση της εταιρίας
  • κατά περίπτωση δύναται να αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς
image

ISO 14001:2015

H πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα σε παραγωγικές ή μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες επιδεικνύουν αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία.

Μεταξύ άλλων, τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση είναι:

  • η πρόληψη της ρύπανσης
  • η μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας
  • η παροχή τεκμηρίωσης και στοιχείων συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις
  • οι βελτίωση της εικόνας και των σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρχές
  • η μείωση των προστίμων

ISO 22000:2018

Το πρότυπο ISO 22000:2018 “Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων” έχει διεθνή ισχύ και εφαρμόζεται στις εταιρίες που χειρίζονται τρόφιμα για παραγωγή ή/και εμπορία ή παράγουν προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Το ISO 22000 είναι η ολοκληρωμένη απάντηση στο θέμα της Ασφάλειας Τροφίμων. Πρόκειται για ένα σύστημα που περιλαμβάνει απαιτήσεις και προδιαγραφές HACCP, ευθυγράμμιση με τον Codex Alimentarius, μέρος των απαιτήσεων του ISO 9001, την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το κάθε είδος τρόφιμου κ.α.

Το πρότυπο δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην Ασφάλεια του Τροφίμου.

Εξετάζει τους παράγοντες κινδύνου για την δημόσια υγεία όπως μικρόβια, χημικές ουσίες, ξένες ύλες, σε όλα τα στάδια της παρασκευής του και προτείνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Το ISO 22000 δρα προληπτικά προστατεύοντας την επιχείρηση από ζημίες και προτείνει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων.

ISO 17025:2005

Το πρότυπο ISO 17025:2005 αφορά σε “Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων”.

Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου είναι η επίσημη αναγνώριση από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ότι, είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις, δοκιμές και διακριβώσεις και αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του.

Το πρότυπο απαιτεί από τα εργαστήρια να εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας που ικανοποιεί μια σειρά διοικητικών απαιτήσεων οι οποίες καλύπτουν βασικές αρχές του ISO 9001.

ΕΛΟΤ 1429:2010

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2010 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα-απαιτήσεις».

Η Νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων επιχειρησιακών προγραμμάτων για έργα στα οποία περιλαμβάνονται και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.