Σχέδια Απαντητικών Επιστολών

Στην καθημερινή λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, μπορεί να προκύψουν κατόπιν καταγγελιών ή τυπικών ελέγχων, ζητήματα συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία.

Σε συνέχεια των επιτόπου ελέγχων, οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές (Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, ΚΕΠΕΚ) προχωρούν στη σύνταξη Δελτίων Ελέγχου στα οποία αναγράφονται οι παραβάσεις και οι ελλείψεις που εντοπίσθηκαν και ζητούνται απαντήσεις εκ μέρους του εργοδότη ή υποδεικνύονται ενέργειες συμμόρφωσης που πρέπει να υλοποιήσει.

Ανάλογα με την περίπτωση, ο έλεγχος μπορεί να επιφέρει επιβολή προστίμων, όπως προβλέπει η νομοθεσία, συνεπώς η σύνταξη των Απαντητικών Επιστολών απαιτεί σωστή τεχνική και νομική τεκμηρίωση.

Η Biosafety αναλαμβάνει την προετοιμασία των σχεδίων για τις απαντητικές επιστολές που πρέπει να αποσταλούν από τις επιχειρήσεις προς στις αρμόδιες Αρχές, συνεπεία του ελέγχου που διεξήχθη.

image