Έλεγχος Νομικής Συμμόρφωσης

Ο προληπτικός Έλεγχος Νομικής Συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας μπορεί να προστατέψει την επιχείρηση, αποτρέποντας έτσι την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές και ενισχύοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική προστασία της Υ&Α των εργαζομένων, επισκεπτών και τρίτων.

Τα στελέχη της Biosafety, αναλαμβάνουν να διενεργήσουν προληπτικούς ελέγχους σε κάθε είδους εγκατάσταση όπως κτίρια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αποθήκες, ξενοδοχεία, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους συνάθροισης κοινού κ.λπ.

Σκοπός του ελέγχου είναι η διασφάλιση της επιχείρησης ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων που ορίζει η νομοθεσία για την Υ&Α στους χώρους εργασίας.

image

Ο προληπτικός Έλεγχος Νομικής Συμμόρφωσης διεξάγεται

  •  με περιεκτικές λίστες ελέγχου που βασίζονται στην Ελληνική νομοθεσία
  •  με διεξαγωγή εκτεταμένων audit, επιτόπου στην εγκατάσταση
  •  με εφαρμογή διεθνών προτύπων όπως το σύστημα BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) που είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο ελέγχου και αξιολόγησης κτηρίων