Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου & Υπεύθυνος QA/QC

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) αποτελεί μία οργανωμένη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας κατά τη φάση κατασκευής ενός τεχνικού έργου.

Το ΠΠΕ εισάγει ένα πλήρως ομαδοποιημένο και κατηγοριοποιημένο τρόπο ελέγχου της ποιότητας του έργου και τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής για τα δημόσια έργα, ειδικά σε περιπτώσεις έργων με προϋπολογισμό μεγαλύτερου ενός προκαθορισμένου ορίου.

Το ΠΠΕ βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις υποδείξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ (ISO 10005:2005 & 10005:2018) και στις κατευθυντήριες οδηγίες για τα Προγράμματα Ποιότητας Τεχνικών Έργων του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ. Συμπεριλαμβάνει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης έργου, συγκέντρωσης στοιχείων, τεκμηρίωσης εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και την αρχειοθέτησή τους.

Το ΠΠΕ Δημοσίων Έργων περιλαμβάνει:

  •   το σχεδιασμό των μελετών Υ&Α
  •   την επίβλεψη της ποιότητας του έργου
  •   τη συγγραφή διαδικασιών & οδηγιών για το έργο
  •   την εκπαίδευση για την εφαρμογή του ΠΠΕ στο έργο
image

Quality Assurance/Quality Control

Η Biosafety σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς αναλαμβάνει τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας (QA/QC) σε έργα και επιχειρήσεις κάθε είδους.

Ο Υπεύθυνος QA/QC αναλαμβάνει:

  •  την προώθηση και βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας
  •  τη διενέργεια και συντονισμό των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας
  •  τη διερεύνηση-παρακολούθηση των προληπτικών/διορθωτικών ενεργειών, παραπόνων,  μη συμμορφώσεων
  •  τον έλεγχο της τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας
  •  την επαφή με τον φορέα πιστοποίησης και με τρίτους για θέματα που άπτονται της διαχείρισης ποιότητας
  •  την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την ποιότητα