Περιβαλλοντική Διαχείριση & Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η Biosafety παρέχει υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Διάθεσης Λυμάτων/Βιομηχανικών Αποβλήτων, μελέτες για τη Διαχείρισης Αερίων Ρύπων, ανάπτυξη συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις.

Η Biosafety σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, αναλαμβάνει την εκπόνηση, τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση περιβαλλοντικών & ενεργειακών θεμάτων σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες κάθε είδους.

image