Μετρήσεις Ηλεκτρολογικών Μεγεθών

Ειδικά για την κατηγορία την κινδύνων που σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα και ως προς τον έλεγχο και την αξιολόγηση της κατάστασης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η Biosafety αναλαμβάνει:

  • Μετρήσεις Μόνωσης Αγωγού
  • Μετρήσεις Γείωσης
  • Μετρήσεις με Ψηφιακό Πολύμετρο

Οι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο HD 384, ενισχύοντας τη νομική συμμόρφωση της εγκατάστασης αλλά και την ουσιαστική προστασία της Υ&Α των εργαζομένων.

image