Μετρήσεις Φυσικών, Χημικών & Βιολογικών Παραγόντων

Οι Μετρήσεις των Παραγόντων που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους χώρους εργασίας, είναι μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων του εργοδότη (ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 37).

  • «Παράγοντας», ορίζεται κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας που υπάρχει στην εργασία και είναι επιβλαβής για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από κάθε άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.
  • «Οριακή τιμή έκθεσης» είναι το ανώτερο αποδεκτό επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων σ’ έναν παράγοντα, η ανώτερη τιμή συγκέντρωσης ή έντασής του παράγοντα σε ένα χώρο.
  • «Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη» είναι η ανώτερη επιτρεπόμενη συγκέντρωση ενός παράγοντα, ο οποίος μετράται απευθείας σε σωματικούς ιστούς, στα σωματικά υγρά και στον εκπνεόμενο αέρα ή εμμέσως δια της δράσης του στον οργανισμό.

Οι μετρήσεις παραγόντων πρέπει να είναι αξιόπιστες διότι αποτελούν τη βάση για τη λήψη μέτρων και τα αποτελέσματά τους καταγράφονται στο ειδικό Βιβλίο Παραγόντων.

image

Η Biosafety διαθέτει διακριβωμένο εξοπλισμό και ακολουθεί πιστοποιημένες μεθόδους για τη Μέτρηση Παραγόντων.

Φυσικοί Παράγοντες

Θερμοκρασία & Σχετική Υγρασία
Θερμική Καταπόνηση Εργαζομένων
Ταχύτητα Αέρα
Θόρυβο (με ολοκληρωτικό ηχόμετρο σε στατικές μετρήσεις & με ηχοδοσίμετρα σε μετρήσεις ηχοέκθεσης εργαζομένων)
Ένταση Φωτεινότητας
Δονήσεις & Κραδασμούς

Χημικοί Παράγοντες

Συγκέντρωση Αναπνεύσιμης Σκόνης
Δειγματοληψία Σκόνης Βάμβακος
Συγκέντρωση Ινών
Συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων & αέριων ρύπων (CO, CO2, O3, SO2, NOX, Cl)
Συγκέντρωση Χημικών Παραγόντων (με αισθητήρα Φωτοιοντισμού-PID) Βενζόλιο, Τολουόλιο, Τριχλωροβενζόλιο, Κυκλοεξάνιο, Ξυλόλιο, Υδρογονάνθρακες (C10-C16)

Βιολογικοί Παράγοντες

Μετρήσεις βιολογικών παραγόντων όπως ιοί, βακτήρια, μύκητες.
Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων εξάγονται πιστοποιημένα αποτελέσματα σε συνεργασία με διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο & ιατρικό φορέα.

Legionella

Στο πλαίσιο των μετρήσεων βιολογικών παραγόντων, η Biosafety διενεργεί δειγματοληψία και μετρήσεις για την ύπαρξη του βακτηρίου της Λεγεωνέλλας. Η έγκαιρη διενέργεια δειγματοληψίας και μετρήσεων για την διάγνωση ύπαρξης του βακτηρίου της Λεγεωνέλλας, είναι η βασική λύση πρόληψης για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.