ΣΑΥ & ΦΑΥ και Ειδικές Μελέτες Υ&Α

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας  –  Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK» πριν από την έναρξη της λειτουργίας ενός εργοταξίου ο Εργολάβος ολόκληρου του έργου ή ο ΚτΕ αν δεν υπάρχει Εργολάβος, µεριµνούν για την εκπόνηση ΣΑΥ και για την κατάρτιση ΦΑΥ.

Τα ΣΑΥ & ΦΑΥ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δικαιολογητικών του έργου και πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο των εργασιών.

image

Περιεχόμενα των ΣΑΥ & ΦΑΥ

Στο ΣΑΥ περιγράφονται οι κανόνες Υ&Α που θα εφαρµόζονται στο εργοτάξιο, τα ειδικά µέτρα για τις εργασίες που ενέχουν κινδύνους και επιπλέον στοιχεία για:

 •  την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
 •  την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις
 •  την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου
 •  την ανάλυση µεθόδων εργασίας κατά φάσεις
 •  τον καθορισµό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων
 •  τις συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών
 •  τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A’ Βοηθειών
 •  τη µελέτη κατασκευής ικριωµάτων

O ΦΑΥ περιλαµβάνει:

 •  το µητρώο του έργου και την τεχνική περιγραφή
 •  τα σχέδια «ως κατασκευάσθη»
 •  το μητρώο υλικών
 •  οδηγίες Υ&Α για εργασίες που θα εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση του έργου όπως, συντηρήσεις, µετατροπές, καθαρισµοί κ.λπ.

ΣΟΔΑΥΕ

Το Σύστημα Οργάνωσης Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας, προβλέπεται στην ΔΙΠΑΔ/οικ.889/14.01.2003 που αφορά στην «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Ο ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει το ΣΟΔΑΥΕ του έργου ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται:

 •  η δήλωση πολιτικής Υ&Α
 •  οι ορισμοί Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας
 •  το σύστημα διαχείρισης της Υ&Α των υπεργολάβων
 •  οι διαδικασίες για διερεύνηση ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, εκπαίδευση κ.ο.κ.
 •  οι οδηγίες για ασφαλή εκτέλεση των εργασιών
 •  οι ειδικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν
 •  το σύστημα επιθεωρήσεων και συσκέψεων Υ&Α που θα τηρηθεί στο έργο
 •  η πλήρης εκπόνηση ΣΑΥ & ΦΑΥ
 •  η καταγραφή των κινδύνων και η εκτίμηση επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου
 •  το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης έργου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

ΜΜΥΑ

Η Μελέτη Μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας  για τα υπόγεια τεχνικά έργα και Σχέδιο Υγιεινής & Ασφάλειας υπεργολάβων προβλέπεται στο Π.Δ. 225/1989 που αφορά στην «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα».

Στο άρθρο 26, το Π.Δ. αναφέρει ότι, «ο ΚτΕ είναι υποχρεωμένος πριν από την ανάθεση εκτέλεσης ολοκλήρου του έργου σε Εργολάβο να θέσει σαν συμβατικό όρο την υποχρέωση του Εργολάβου να συντάξει Μελέτη Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας (ΜΜΥΑ)».

Ο Εργολάβος υποχρεούται να συντάξει την ΜΜΥΑ μέσα σε τριάντα ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασής, πριν την έναρξη των εργασιών και να την υποβάλλει στον ΚτΕ και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η ΜΜΥΑ περιέχει πρόβλεψη των γενικών κινδύνων αλλά και των κινδύνων ανά φάση του έργου, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή τους.

Στη μελέτη περιλαμβάνονται:

 •  η ανάλυση της πορείας κατασκευής σε φάσεις
 •  οι μέθοδοι εργασίας κατά φάση
 •  η ανάλυση των μεθόδων υποστύλωσης και αντιστηρίξεων
 •  η προσπέλαση στο εργοτάξιο
 •  η μελέτη αερισµού και η μελέτη φωτισµού
 •  η χωροθέτηση των αποθηκών εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών

Κάθε Υπεργολάβος έχει την υποχρέωση να συντάξει Σχέδιο Υγιεινής & Ασφάλειας (ΣΥΑ) για το τμήμα του έργου που έχει αναλάβει να εκτελέσει.

Πριν την έναρξη των εργασιών του ο Υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει το ΣΥΑ στον Εργολάβο του έργου.