Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Στις Μεταφορές Εμπορευμάτων περιλαμβάνονται και περιπτώσεις κατά τις οποίες διακινούνται, περιστασιακά ή τακτικά, συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες, σύμφωνα με την ειδική κατηγοριοποίηση η οποία προβλέπεται στην Ελληνική νομοθεσία.

Αναλόγως με την κατηγοριοποίηση και την ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών, ορίζονται συγκεκριμένοι περιορισμοί και προδιαγραφές που αφορούν στη διακίνηση τους.

Οι προδιαγραφές και περιορισμοί καθορίζονται από πιστοποιημένους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά ασφαλείς συνθήκες φόρτωσης και μεταφοράς, από τον προμηθευτή μέχρι και τον παραλήπτη.

Οι προδιαγραφές διακίνησης της κάθε επικίνδυνης ουσίας παρατίθενται αναλυτικά στη Διαγνωστική Μελέτη του ΣΑΜΕΕ.

image

ADR & RID

Ο όρος ΣΑΜΕΕ υφίσταται και με τον όρο ADR (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς.

Επιπλέον, υπάρχει η συμφωνία σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποιούνται σιδηροδρομικώς και αναφέρεται με τα αρχικά RID (Reglement International concernant le transport des marchandises angereuses par chemin de fer).

Η Biosafety αναλαμβάνει την εκπόνηση της Διαγνωστικής Μελέτης του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.