Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι το βασικό εργαλείο διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και η ύπαρξη της στην επιχείρηση αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση βάση του ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 43.

Η εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στοχεύει:

  •  Στην έγκαιρη αναγνώριση των πηγών κινδύνου που δύνανται, να επηρεάσουν τους εργαζόμενους, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τη λειτουργία, τις διεργασίες κ.λπ.
  •  Στην συστηματική κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και την ταξινόμησή τους ανά βαθμό επικινδυνότητας
  •  Στη λεπτομερή καταγραφή των απαιτούμενων συλλογικών και ατομικών μέτρων για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων
image

Η  Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει

  •  τον εντοπισμό των κινδύνων
  •  τον προσδιορισμό όσων μπορεί να βλαφθούν από τους κινδύνους
  •  την εκτίμηση της επικινδυνότητας
  •  την αξιολόγηση της επάρκειας των υφισταμένων μέτρων
  •  την περιγραφή των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να ληφθούν
  •  την εφαρμογή των μέτρων στην πράξη
  •  την επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων

Για την εκπόνηση των ΜΕΕΚ έχουν εκδοθεί σχετικοί εγκύκλιοι σε εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Παράλληλα, εξειδικευμένα εργαλεία και υπολογιστικά συστήματα δίνουν τη δυνατότητα για μία λεπτομερή και με ακρίβεια εκτίμηση της επικινδυνότητας, σε κάθε είδους δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες που πιθανώς εμπεριέχει.

Η Biosafety ακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και διαθέτει εμπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια για την εκπόνηση ΜΕΕΚ για κάθε δραστηριότητα.