Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος επιβάλει την τήρηση των σχετικών νόμων και προς αυτή την κατεύθυνση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο.

Η έκδοση άδειας λειτουργίας μίας εγκατάστασης αλλά και η αναθεώρηση οποιασδήποτε υφιστάμενης, προϋποθέτει την υποβολή και έγκριση της ΜΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις ΜΠΕ συμπεριλαμβάνονται:

  • η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 175/85
  • ο Νόμος 1650/1986
  • ο Νόμος 3010/2002
  • η ΚΥΑ 69629/5387/1990
image

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Βασικός σκοπός της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η ανάλυση και η εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Μέσω της μελέτης προτείνονται μέτρα για την αποκατάσταση των επιπτώσεων αλλά και εναλλακτικές λύσεις για την αποφυγή τους.

Η Biosafety αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των φάσεων της ΜΠΕ, από την αρχική ανίχνευση των πιθανών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας έως τον προσδιορισμό των εναλλακτικών λύσεων, τη συγκέντρωση των δεδομένων και τον έλεγχο της ακριβείας τους καθώς επίσης τη σύνταξη μελέτης και την υποβολή της στις αρμόδιες υπηρεσίες.