Μελέτες ΑΤΕΧ

Ως Εκρηκτική Ατμόσφαιρα ορίζεται το μείγμα αέρα με εύφλεκτες ουσίες υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο μετά την ανάφλεξη, η καύση μεταδίδεται στο σύνολο του μη καιόμενου μείγματος.

Οι Μελέτες Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας γνωστές και ως Μελέτες ATEX (Atmosphere Explosive), είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 που αφορά στις «Ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ (ΕΕL 23/57/28-01-2000)».

Υποχρέωση του εργοδότη είναι να αξιολογεί τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να συντάσσει και να ενημερώνει το Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις – Μελέτη ΑΤΕΧ.

image

Δραστηριότητες που απαιτούν μελέτη ΑΤΕΧ

Εκρηκτικές ατμόσφαιρες δημιουργούνται ακόμα και σε δραστηριότητες που ο κίνδυνος έκρηξης είναι λιγότερο ή καθόλου προφανής, κατά συνέπεια η μελέτη ATEX αφορά σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων και είναι υποχρεωτική σε δραστηριότητες όπως:

 • βιομηχανίες παραγωγής χημικών & πετροχημικών προϊόντων
 • εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών,
 • χώρους αποθήκευσης καυσίμων
 • αποθήκες και χώρους φόρτισης μπαταριών
 • βιομηχανίες χρωμάτων
 • βιομηχανίες ξύλου
 • εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή επεξεργασίας υλικών με δημιουργία σκόνης όπως π.χ. σιλό σιτηρών, ζάχαρης, αλεύρων
 • μονάδες παραγωγής τσιμέντου
 • μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η Μελέτη ΑΤΕΧ αξιολογεί, εκτιμά και καταγράφει:

 • την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και τη διάρκειά τους
 • την πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης των πηγών ανάφλεξης, των χρησιμοποιούμενων ουσιών, των εφαρμοζόμενων μέθοδων και των αλληλεπιδράσεών τους
 • τους πιθανούς κινδύνους εκρήξεων εξοπλισμού, μηχανημάτων κ.ο.κ.
 • τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων
 • την ταξινόμηση των χώρων σε ζώνες επικινδυνότητας (Ζώνη 0, Ζώνη 1, Ζώνη 2, Ζώνη 20, Ζώνη 21, Ζώνη 22)
 • τα τεχνικά μέσα
 • τα οργανωτικά μέτρα

Η Biosafety αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών ΑΤΕΧ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τις ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου, εγκατάστασης και επιχείρησης καθώς και όλα τα εφαρμοζόμενα διεθνή πρότυπα.