Πρακτική Εκπαίδευση on-site

Η Biosafety παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις κάθε εργασιακής δραστηριότητας.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται όχι μόνο σε Θεωρητική αλλά και σε Πρακτική Εκπαίδευση.

Η Πρακτική Εκπαίδευση αφορά στην εφαρμογή της διδακτέας ύλης μέσω πρακτικής εξάσκησης για θέματα όπως, οι εργασίες σε ύψος, οι εργασίες σε περιορισμένους χώρους, οι πρώτες βοήθειες, η πυρόσβεση, η διάσωση, η ασφαλής χρήση εξοπλισμού & εργαλείων, η χρήση των ΜΑΠ κ.λπ.

image

Προδιαγραφές υλοποίησης της Πρακτικής Εκπαίδευσης on-site 

Η διοργάνωση της Πρακτικής Εκπαίδευσης προϋποθέτει:

  • ασφαλείς & ελεγχόμενες συνθήκες για τους συμμετέχοντες
  • χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού
  • προσομοίωση των εργασιών
  • συνεχή παρουσία των εκπαιδευτών δίπλα στους εκπαιδευόμενους
  • δυνατότητα επανάληψης των ασκήσεων
  • συνάφεια μεταξύ πράξης & θεωρίας

Η Biosafety διεξάγει τα σεμινάρια

  • σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκπαιδεύσεων με τον οποίο συνεργάζεται
  • στις εγκαταστάσεις του πελάτη, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές