Εκπαίδευση & Κατάρτιση Εργαζομένων

Η Biosafety δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέξουν από τον κατάλογο των διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή να σχεδιάσουν από κοινού την κατάλληλη εκπαίδευση που καλύπτει τις δικές τους ανάγκες.

Τα προγράμματα περιέχουν:

  • Θεωρητική εκπαίδευση, με παρουσιάσεις, διαδραστική συμμετοχή, χρήση video, workshops και τεστ αξιολόγησης
  • Πρακτική άσκηση, με εφαρμογή της διδακτέας ύλης στην πράξη

Για τη διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Biosafety υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων του ΛΑΕΚ (0,24%) για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων.

image

Χώρος διεξαγωγής της εκπαίδευσης και συμμετέχοντες

Ο χώρος και ο τρόπος διοργάνωσης προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες τις επιχείρησης και τα σεμινάρια της Biosafety υλοποιούνται:

  • στο χώρο εκπαιδεύσεων που διαθέτει στα γραφεία της
  • σε κατάλληλο χώρο στις εγκαταστάσεις του πελάτη
  • εξ αποστάσεως μέσω e-learning & webinars χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων

 

Ανάλογα με τη θεματική, τα προγράμματα αφορούν το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού και απευθύνονται:

  • στη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη
  • στο middle-management
  • σε ομάδες εργαζομένων ανάλογα με τη φύση ή τη θέση εργασίας τους
  • σε υπεργολάβους ή εργαζόμενους τρίτων μερών που εμπλέκονται στην επιχείρηση

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Biosafety

Γενικών Θεμάτων Υ&Α

• Εισαγωγή στα θέματα ΥΑΕ
• Μέθοδοι Αναγνώρισης Κινδύνων & Εκτίμηση Επικινδυνότητας
• Βασικές αρχές Νομοθεσίας
• Διερεύνηση Ατυχημάτων
• Ασφάλεια χώρων εργασίας & Αρχές Σήμανσης
• Πυρασφάλεια & Πυρόσβεση
• Αρχές Ασφάλειας στα Τεχνικά Έργα
• Αρχές Ασφάλειας στη Βιομηχανία
• Αρχές χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας
• Ασφάλεια Γραφείων & Εργασίες με Η/Υ
• Εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης
• Πρακτική Εφαρμογή Άσκησης Εκκένωσης Χώρων

Ειδικού Τεχνικού Περιεχομένου

• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων & Ασφάλεια Αποθηκών
• Ασφαλής χειρισμός Μηχανημάτων Έργου & Ανυψωτικών
• Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
• Ασφάλεια στις Εργασίες σε ύψος
• Ασφαλής εργασία σε εξωτερικούς και στην ύπαιθρο
• Ασφαλής εργασία σε περιορισμένους χώρους
• Ασφαλής χρήση Χημικών Ουσιών/Εκρηκτικών
• Απομόνωση ενέργειας/Συστήματα Lock Out-Tag Out

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

• Πρώτες βοήθειες
• Σεμινάρια εργασιακής ψυχολογίας
• Ανάπτυξης Ασφαλούς Συμπεριφοράς
• Προγράμματα Ευεξίας & Υποστήριξης εργαζομένων
• Στρατηγικής Διαχείρισης Ατυχημάτων
• Αντιμετώπιση Κρίσεων & Αιφνίδιων Γεγονότων στην εργασία
• Ασφαλής οδήγηση/Παθητική οδήγηση/Οδήγηση εκτός δρόμου
• Πρωτογενής Πρόληψη Υγείας & Προσυμπτωματικός έλεγχος