Εκπαιδεύσεις

Η Εκπαίδευση, εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί μία επένδυση για την επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ΚΝΥΑΕ 3850/2010, για κάθε εργαζόμενο πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση η οποία του παρέχεται κατά:

 • την πρόσληψή του (induction)
 • τυχόν μετάθεση ή αλλαγή καθηκόντων του
 • την περίπτωση αλλαγής του εξοπλισμού εργασίας
 • την περίπτωση εισαγωγής νέας τεχνολογίας στη θέση εργασίας

Η εκπαίδευση των εργαζομένων πρέπει:

 • να προσαρμόζεται στην εξέλιξη και στην εμφάνιση νέων κινδύνων
 • να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα
image

Πριν την επιλογή της εκπαίδευσης, η Biosafety προτρέπει τον εργοδότη να διασφαλίσει ότι:

 • οι εργαζόμενοι θα λάβουν δεξιότητες και γνώσεις που θα βελτιώσουν άμεσα την εργασία τους, δημιουργώντας έτσι ROI
 • τα θέματα εκπαίδευσης είναι συγκεκριμένα και περιλαμβάνουν γνώση των κανόνων και των υποχρεώσεων
 • θα καλυφθούν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες π.χ. ανά είδος εργασίας ή ομάδας εργαζομένων
 • η εκπαίδευση είναι ολοκληρωμένη και βασίζεται σε αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα προγράμματα
 • οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν για την κατανόηση των θεμάτων που παρακολούθησαν
 • οι συμμετέχοντες θα αξιολογήσουν με τη σειρά τους το πρόγραμμα και τους εκπαιδευτές

Η Biosafety διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση Εκπαιδευτικών & Ενημερωτικών Προγραμμάτων.