Σχεδιασμός Εταιρικής Στρατηγικής & Ανάπτυξη Δράσεων Υ&Α

Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί προαπαιτούμενο για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα καθώς πραγματεύεται την Αρχή Διασφάλισης της ίδιας της Ανθρώπινης  Ζωής.

Οι ιδιαιτερότητες που ορίζουν την εν λόγω Αρχή και η προβλεπόμενη νομοθεσία, επιβάλλουν την προσαρμογή κάθε Οργανισμού σε μια Στρατηγική Υγείας & Ασφάλειας, η οποία θα κατοχυρώνει πλήρως, εργαζόμενους και εργοδότη.

Η Biosafety εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες, σχεδιάζει την κατάλληλη Στρατηγική Υγείας & Ασφάλειας, που ενσωματώνεται αποτελεσματικά στην επιχειρησιακή δράση και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας, καθώς και ένα πρόγραμμα ενεργειών που θωρακίζει την εταιρεία ως προς την Υ&Α.

image

Πρόγραμμα Στρατηγικής & Ανάπτυξης της Υ&Α της Biosafety

  • Αναγνωρίζει και αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση
  • Σχεδιάζει και ενισχύει μια ξεκάθαρη στρατηγική πολιτική για την Υ&Α σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί και συμπεριλαμβάνει ένα πλάνο δράσης με στόχους και δείκτες μέτρησης απόδοσης & επίδοσης (KPIs)
  • Ενισχύει τις δεξιότητες του Ανθρώπινου Δυναμικού σε ότι αφορά την ενσωμάτωση των αρχών Υ&Α και συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός ετήσιου πλάνου κατάρτισης με στόχο την ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και  ενεργή εμπλοκή των εργαζομένων
  • Θέτει το πλαίσιο της παρακολούθησης του ετήσιου πλάνου και το επιθεωρεί με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων συμβούλων