Επιμέλεια Έκδοσης Εντύπων, Εγχειριδίων και Οδηγιών

Επιδίωξη της Biosafety είναι η διάδοση της οργανωμένης γνώσης, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και πραγματοποιεί Εξειδικευμένες Εκδόσεις και εκπονεί Έντυπα, Εγχειρίδια και Οδηγίες για την Υγεία και Ασφάλεια, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Η Biosafety αναλαμβάνει:

  • τη συγγραφή, επεξεργασία και επιμέλεια κειμένων και περιεχομένων
  • το δημιουργικό σχεδιασμό και την εικαστική απεικόνιση της έκδοσης
  • την εκτύπωση της έκδοσης ή την μετατροπή της έκδοσης στα ενδεδειγμένα ηλεκτρονικά format για χρήση στο διαδίκτυο
image