Τεχνικός Ασφαλείας

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας προβλέπονται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, ΚΝΥΑΕ 3850/2010) και αποτελούν εργοδοτική υποχρέωση.

Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικός προς τον εργοδότη, παρέχοντας υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, για τα θέματα της Υγείας & Ασφάλειας. Οι υποδείξεις καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος και η διάρκεια της παρουσίας του Τεχνικού Ασφαλείας στην εγκατάσταση προσδιορίζεται με ακρίβεια από τη νομοθεσία. Ο Τεχνικός Ασφαλείας τηρεί συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων, το οποίο είναι γνωστοποιημένο στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μέσω της λειτουργίας του online συστήματος SEPEnet (click link!).

Η Biosafety διαθέτει δίκτυο Τεχνικών Ασφαλείας που καλύπτει κάθε σημείο της χώρας. Όλοι οι συνεργάτες της εταιρείας υποστηρίζονται, ελέγχονται, εκπαιδεύονται και αξιολογούνται, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται.

image

Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι εξαιρετικά κρίσιμος για τη λειτουργία μίας επιχείρησης, τόσο για τις τυπικές & νομικές υποχρεώσεις αυτής όσο και για τις ουσιαστικές ενέργειες και το ενδιαφέρον για την Υ&Α των εργαζομένων.

Η ομαλή και αποδοτική λειτουργία του εταιρικού οργανισμού στο σύνολό του, έχει άμεση εξάρτηση από την ποιοτική και τεκμηριωμένη παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας.

Καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας 

Συμβουλεύει

 •  σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης
 •  σε θέματα εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, μέσων και εξοπλισμού
 •  στην επιλογή και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας
 •  στη διαμόρφωση και διευθέτηση των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας

Ελέγχει

 •  την ασφάλεια εγκαταστάσεων και τεχνικών μέσων
 •  την ασφάλεια παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας

Επιβλέπει

 •  την εφαρμογή των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας
 •  την πρόληψη των ατυχημάτων, ενημερώνοντας τους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης

Επίβλεψη και βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφάλειας:

 •  επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας
 •  αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων Υ&Α
 •  προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων και επιβλέπει την εφαρμογή τους
 •  επιβλέπει την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας
 •  ερευνά τα αίτια των ατυχημάτων, προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον
 •  εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφάλειας:

 •  μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες Υ&Α
 •  ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους για την αποτροπή των επαγγελματικών κινδύνων
 •  συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα θέματα Υ&Α