Μετρήσεις Παραγόντων

Η μέτρηση των παραγόντων που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους χώρους εργασίας, είναι μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων του κάθε εργοδότη (ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 37).

Στο άρθρο 36 του ίδιου Νόμου ορίζεται ως «παράγοντας», κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας που ενυπάρχει κατά την εργασία και μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

Εκ του Νόμου, ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή την ένταση των παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο παραγόντων που πρέπει να υπάρχει στην εγκατάσταση.

Οι μετρήσεις των παραγόντων στους χώρους εργασίας πρέπει να είναι αξιόπιστες διότι αποτελούν τη βάση για τη λήψη μέτρων.

Η Biosafety διαθέτει διακριβωμένο εξοπλισμό και ακολουθεί πιστοποιημένες μεθόδους για τη μέτρηση των παραγόντων.

image

Μετρήσεις Παραγόντων ανά κατηγορία

Φυσικοί Παράγοντες

• Θερμοκρασία & Σχετική Υγρασία
• Θερμική Καταπόνηση
• Ταχύτητα Αέρα
• Θόρυβος
• Φωτεινότητα
• Δονήσεις & Κραδασμοί

Χημικοί Παράγοντες

• Συγκέντρωση Σκόνης
• Δειγματοληψία Σκόνης Βάμβακος
• Συγκέντρωση Ινών
• Συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων & αέριων ρύπων

Βιολογικοί Παράγοντες

Η Biosafety παρέχει υπηρεσίες μετρήσεων βιολογικών παραγόντων όπως ιοί, βακτήρια, μύκητες και εξάγει πιστοποιημένα αποτελέσματα σε συνεργασία με διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο & ιατρικό φορέα.