Επιθεώρηση χώρων εργασίας

Η επιθεώρηση των χώρων εργασίας ως προς τα ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριότητάς της όπως εργασίες γραφείου, εμπόριο, βιομηχανία, κατασκευές, μεταφορές, εκπαίδευση, τουρισμός κ.λπ.

Η αντιμετώπιση των κινδύνων προϋποθέτει την έγκαιρη και τεκμηριωμένη γνώση των πιθανών «ελλειμμάτων» (gaps) που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε επίπεδο.

Για την ορθή αναγνώριση και αξιολόγησή τους χρειάζεται έλεγχος σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης όπως νομικό, διοικητικό, οργανωτικό, διαδικασιών, λειτουργιών, εγκαταστάσεων, συνθηκών, υποδομών, προσωπικού, υπεργολάβων κ.ο.κ.

image

Προγράμματα Ολιστικού Ελέγχου Υ&Α από τη Biosafety

Η βάση για την ανάπτυξη των H&S Audits της Biosafety είναι η ισχύουσα νομοθεσία και οι υφιστάμενες διεθνείς καλές πρακτικές, όμως κάθε project είναι ξεχωριστό και σχεδιάζεται (tailor made) σε συνεργασία με την επιχείρηση, ακριβώς για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει π.χ. εσωτερικές διαδικασίες εταιρικών ομίλων, συστήματα διαχείρισης Υ&Α.

Industrial H&S Audit, Construction H&S Audit, Offices H&S Audit

Ανάλογα με την περίπτωση, το H&S Audit μπορεί να διαρκέσει μία ημέρα ή να έχει πιο εκτεταμένη χρονική διάρκεια, ακόμα και περιοδικότητα. Το μέγεθος των εγκαταστάσεων και οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης ορίζουν εάν οι έλεγχοι Υ&Α θα είναι εκτεταμένοι ή περιορισμένης κλίμακας εστιάζοντας για παράδειγμα μόνο σε κάποιο σημείο της λειτουργίας, σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση κ.ο.κ. Τα H&S Audits διεξάγονται αποκλειστικά από ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της Biosafety.

Η ολοκλήρωση του H&S Audit συνοδεύεται από αναλυτικό H&S Audit Report που περιέχει το σύνολο των ευρημάτων των ελέγχων, την ανάλυσή τους και κυρίως ένα συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο Corrective Action Plan με προτεινόμενες δράσεις για τη διόρθωση των ελλειμμάτων που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχο. Οι δράσεις παρουσιάζονται με σειρά προτεραιότητας (prioritisation) λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των κινδύνων που εντοπίσθηκαν.