Εκπαίδευση Εργαζομένων

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των εργαζομένων για τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας τους, αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση και προβλέπεται στον ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 48.

Η Biosafety έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει μία εκτεταμένη σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλύπτοντας τις ανάγκες των εργαζομένων σε κάθε δραστηριότητα και κάθε επιχείρηση.

Για τη διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Biosafety υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων του ΛΑΕΚ (0,24%) για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων.

image

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Biosafety

Γενικών Θεμάτων Υ&Α

• Εισαγωγή στα θέματα ΥΑΕ
• Μέθοδοι Αναγνώρισης Κινδύνων & Εκτίμηση Επικινδυνότητας
• Βασικές αρχές Νομοθεσίας
• Διερεύνηση Ατυχημάτων
• Ασφάλεια χώρων εργασίας & Αρχές Σήμανσης
• Πυρασφάλεια & Πυρόσβεση
• Αρχές Ασφάλειας στα Τεχνικά Έργα
• Αρχές Ασφάλειας στη Βιομηχανία
• Αρχές χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας
• Ασφάλεια Γραφείων & Εργασίες με Η/Υ
• Εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης
• Πρακτική Εφαρμογή Άσκησης Εκκένωσης Χώρων

Ειδικού Τεχνικού Περιεχομένου

• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων & Ασφάλεια Αποθηκών
• Ασφαλής χειρισμός Μηχανημάτων Έργου & Ανυψωτικών
• Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
• Ασφάλεια στις Εργασίες σε ύψος
• Ασφαλής εργασία σε εξωτερικούς και στην ύπαιθρο
• Ασφαλής εργασία σε περιορισμένους χώρους
• Ασφαλής χρήση Χημικών Ουσιών/Εκρηκτικών
• Απομόνωση ενέργειας/Συστήματα Lock Out-Tag Out

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

• Πρώτες βοήθειες
• Σεμινάρια εργασιακής ψυχολογίας
• Ανάπτυξης Ασφαλούς Συμπεριφοράς
• Προγράμματα Ευεξίας & Υποστήριξης εργαζομένων
• Στρατηγικής Διαχείρισης Ατυχημάτων
• Αντιμετώπιση Κρίσεων & Αιφνίδιων Γεγονότων στην εργασία
• Ασφαλής οδήγηση/Παθητική οδήγηση/Οδήγηση εκτός δρόμου
• Πρωτογενής Πρόληψη Υγείας & Προσυμπτωματικός έλεγχος