Αναγνώριση Κινδύνων & Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Η αναγνώριση κινδύνων (hazard identification) και η εκτίμηση επικινδυνότητας (risk assessment) είναι η «καρδιά» της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

  • Κίνδυνος είναι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ασθένεια στον άνθρωπο, ζημιά ή καταστροφή σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, επιπτώσεις στο περιβάλλον, ακόμα και αρνητική επιρροή στη λειτουργία ή τη φήμη μίας επιχείρησης.  
  • Επικινδυνότητα είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας και της σοβαρότητας, ενός ανεπιθύμητου γεγονότος που πραγματοποιείται εξαιτίας ενός κινδύνου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 43) η αναγνώριση των κινδύνων και η εκτίμηση της επικινδυνότητας είναι βασική υποχρέωση του εργοδότη.

image

H γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων είναι το βασικό “εργαλείο” για τη διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η αναγνώριση των κινδύνων είναι μια διαδικασία μεγάλης σημασίας. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η μεθοδικότητα είναι μόνο μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις που χρειάζονται ενώ πρέπει να συνοδεύονται από επιτόπια έρευνα και πλήρη καταγραφή των δεδομένων.

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας ακολουθεί την αναγνώριση των κινδύνων. Διεθνώς εφαρμόζονται μέθοδοι και χρησιμοποιούνται σύγχρονα λογισμικά προγράμματα τα οποία παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα στην εκτίμηση της επικινδυνότητας.

Η Biosafety διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να παρέχει αξιόπιστες και τεκμηριωμένες μελέτες αναγνώρισης κινδύνων & εκτίμησης επικινδυνότητας για κάθε επιχείρηση, εγκατάσταση και δραστηριότητα.