Πολιτική Ποιότητας & Πιστοποιήσεις

Η Biosafety διενεργεί τις δραστηριότητές της με στόχο την απόλυτη εξυπηρέτηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της.

Η Διασφάλιση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί βασική μέριμνα της διοίκησης, των στελεχών και των συνεργατών της Biosafety.

Η συνεχής βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και η διατήρηση των υπηρεσιών σε υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο, αποτελούν στρατηγική επιλογή της εταιρείας.

H ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Biosafety ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Biosafety και η εφαρμογή του, αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από την InterConformity GmbH, Assessment & Certification Company.

image