Βιώσιμες Προμήθειες: μία ασφαλής αλυσίδα αξιών

Στα πλαίσια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία, που διεξήχθη στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019 από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., η BIOSAFETY σε συνεργασία με την DNV GL, είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν στους συνέδρους δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

Η πρώτη με τίτλο «Από τη Συμμόρφωση στην Κουλτούρα Ασφάλειας» παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 18/11/2019 στη Συνεδρία «Προαγωγή της Υγείας» από τον κ. Massimo Trombetta, εκπρόσωπο της DNV GL και μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά εδώ.

H δεύτερη με τίτλο «Βιώσιμες Προμήθειες: Μία Ασφαλής Αλυσίδα Αξιών» παρουσιάστηκε και αυτή τη Δευτέρα 18/11/2019, στη Συνεδρία «Το μέλλον της εργασίας: νέες μορφές, νέοι κίνδυνοι» από τον κ. Γιώργο Ευθυμίου, Γενικό Διευθυντή της BIOSAFETY Α.Ε.

 

Παραθέτουμε την περίληψη και βασικά αποσπάσματα από την δεύτερη παρουσίαση με τίτλο,

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΩΝ

Η Αξιολόγηση, η Επιλογή, ο Έλεγχος και η Διαχείριση των εργολάβων για τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, τη διασφάλιση της εταιρικής ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Στην προσπάθειά τους για αποτελεσματικότητα, οι εταιρικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο υπεργολάβους, εξωτερικούς συνεργάτες και έκτακτους υπαλλήλους. Μία μεγάλη πρόκληση που συνδέεται με αυτή την τάση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των εργολάβων με τα πρότυπα Υ&Α του κάθε οργανισμού.

Η χρήση εργολάβων μπορεί να αποφέρει οφέλη στους εταιρικούς οργανισμούς σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα έλλειψης επαρκούς προσωπικού, απουσίας εμπειρίας για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, καθώς και σε περιπτώσεις ελάττωσης του οικονομικού κόστους των εργασιών.

Σταδιακά οι εργολάβοι μετατρέπονται σε έναν πολύτιμο «πόρο», απαραίτητο τόσο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και για την τεχνογνωσία τους. Είναι γνωστό ότι, για ορισμένους κλάδους οι εργολάβοι αποτελούν βασικό και στρατηγικό πόρο και έχουν μετατραπεί σε αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού ανάπτυξης των επιχειρήσεων καθώς και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Οι εργολάβοι δεν μόνο μία λύση ανάγκης, είναι συνεργάτες, κατά συνέπεια, η «μεταφορά/μετατόπιση» των κινδύνων από τον εταιρικό οργανισμό στους υπεργολάβους του, δεν συνεπάγεται την εξάλειψή τους!

Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης πόρων-προμηθευτών-προμηθειών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα αξιολογεί ανάλογα όλους τους κινδύνους για την Υ&Α, ενισχύοντας έτσι την «καλή» συνεργασία και τις σχέσεις της επιχείρησης με τους εργολάβους της. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αυξήσουν το βαθμό ελέγχου και διαχείρισης των εργολάβων τους, προσθέτοντας έτσι πολυπλοκότητα και κόστη στις δραστηριότητές τους.

Οι Προμήθειες ως εργαλείο υπευθυνότητας και συνεισφοράς στην «Βιώσιμη Ανάπτυξη» και την επίτευξη των Sustainable Development Goals 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Με την ενσωμάτωση των αρχών της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» στις Πολιτικές και στις Διαδικασίες Προμηθειών δημιουργούμε Προστιθέμενη Αξία στους εταιρικούς οργανισμούς και σε όσους σχετίζονται με αυτούς και επιτυγχάνουμε:

  • βελτίωση παραγωγικότητας/αποδοτικότητας
  • ενίσχυση συνεργασιών
  • ενθάρρυνση καινοτομίας

Η παγκόσμια «αποστολή» για αξιόπιστους και βιώσιμους πόρους δεν αφορά μόνο ορισμένες επιχειρήσεις, αλλά έρχεται να αναπτύξει τους εργολάβους και να βελτιώσει τις επιδόσεις τους, αναγνωρίζοντάς τους ως «βασικούς παράγοντες» της επιτυχίας των επιχειρήσεων, δίνοντάς τους έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στη διεθνή ανταγωνιστική αγορά.

Η αποτελεσματική διαχείριση των εργολάβων απαιτεί μία Αυστηρή Διαδικασία Επιλογής, έναν Σαφή Καθορισμό Αρμοδιοτήτων, Συστηματικούς Ελέγχους Ικανότητας, Διαδικασίες Επαρκούς Εποπτείας και σίγουρα Προσεκτική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης.

Για τη βέλτιστη Επιλογή, Πιστοποίηση, Αξιολόγηση και Διαχείριση των Εργολάβων & Προμηθευτών η DNV GL, μέσα από τη διεθνή εμπειρία της, έχει αναπτύξει ένα άρτιo σύστημα συνολικής διαχείρισης, το Supplier Registration and Qualification System (SRQS). Στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας της με την BIOSAFETY, η DNV GL δίνει για πρώτη φορά στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για προστιθέμενη αξία μέσω της βελτίωσης των επιδόσεων των προμηθευτών & εργολάβων τους.

Εστιάζοντας στο στάδιο της Προ-Επιλογής των Εργολάβων & Προμηθευτών γίνεται η εκτίμηση της ικανότητας του υποψηφίου ως προς την τήρηση των προδιαγραφών Υ&Α, απαντώντας 7 + 1 κρίσιμες ερωτήσεις!

  1. Ποια η εμπειρία του στο συγκεκριμένο είδος εργασίας;
  2. Ποιες οι Πολιτικές και οι πρακτικές/μέθοδοι που ακολουθεί;
  3. Ποια είναι η πρόσφατη εικόνα του (επίδοσή του) ως προς την Υ&Α;
  4. Ποια τα προσόντα και οι ικανότητές του;
  5. Ποια η διαδικασία του για την επιλογή των δικών του συνεργατών;
  6. Τι εκπαίδευση και τι είδους επίβλεψη παρέχει;
  7. Διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Υ&Α;

και Ποιες οι ιδιαιτερότητες του έργου ή της υπηρεσίας;

Η προσέγγιση του συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από το είδος εργασιών/αγαθών/υπηρεσιών, το κόστος τους ή την αναγκαιότητά τους. Βασικό στοιχείο αποτελεί η εκτίμηση του επιπέδου επίδοσης που θα παρουσιάσει ο προμηθευτής/υπεργολάβος κατά την υλοποίηση του έργου.

Sustainable sourcing: A safe value chain!

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη οράματος και μακροχρόνιου σχεδίου και αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα των επαγγελματικών μας σχέσεων.

image