Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σήμερα και κάθε μέρα οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον. Είναι το μέρος που κατοικούμε, που μας δίνει νερό κι οξυγόνο, τροφή και αναψυχή. Ευθύνες κι υποχρεώσεις απέναντι στο περιβάλλον έχουμε όλοι ως πολίτες, αλλά για τις επιχειρήσεις υπάρχει πλέον πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που πρέπει να ακολουθείται πριν την κατασκευή των έργων που θέλουν να υλοποιήσουν. Βασικός σκοπός της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η ανάλυση και η εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εξασφαλίζει την περιβαλλοντική συμβατότητα ενός επιχειρηματικού έργου και πρέπει να εγκριθεί από την εκάστοτε αρμόδια Αρχή.

Η σύνταξη μίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να γίνει από ειδικευμένους επιστήμονες, που διαθέτουν το ειδικό μελετητικό πτυχίο από το ΥΠΕΧΩΔΕ και πρέπει να περιλαμβάνει:
• Περιγραφή του κύριου έργου, των συνοδών αυτού έργων και ιδιαίτερα της οδοποιίας και της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
• Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεκμηριώσεις για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στον άνθρωπο, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος, τα νερά, τον αέρα, το κλίμα, το τοπίο, τα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.
• Εκτίμηση και αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων, σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
• Συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπεται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση και, εφόσον είναι δυνατόν, επανόρθωση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
• Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής, που μελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής τους, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.
• Απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Μετά τη σύνταξη της μελέτης, αυτή πρέπει να καταστεί διαθέσιμη σε κάθε πολίτη, ώστε να μπορεί να εκφέρει απόψεις και αντιρρήσεις προς συζήτηση επί του έργου. Η Biosafety δύναται να αναλάβει την εκπόνηση ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 & EMAS.

ISO 14001:2015: Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα σε παραγωγικές ή μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες επιδεικνύουν αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία.
ISO 50001:2011: Σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο για τους οργανισμούς που έχει ως στόχο την εγκατάσταση διαδικασιών οι οποίες συμβάλουν στη βέλτιστη ενεργειακή επίδοση του οργανισμού, συνεισφέροντας έτσι στη μείωση του ενεργειακού κόστους των δραστηριοτήτων τους.
EMAS: Σύστημα σύγχρονης διαχείρισης περιβάλλοντος, διαφάνειας και συμμετοχής. Η διαχείριση του γίνεται από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
image