Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – Παράρτημα

Η γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι το βασικό εργαλείο διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και η ύπαρξη της στην επιχείρηση αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση βάση του ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 43.

Η εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στοχεύει:

Στην έγκαιρη αναγνώριση των πηγών κινδύνου που δύνανται, να επηρεάσουν τους εργαζόμενους, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τη λειτουργία, τις διεργασίες κ.λπ. Στην συστηματική κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και την ταξινόμησή τους ανά βαθμό επικινδυνότητας. Στην καταγραφή των απαιτούμενων συλλογικών και ατομικών μέτρων για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων. Λόγω τις τρέχουσας πανδημίας η ΜΕΕΚ πρέπει να είναι επικαιροποιημένη με Οδηγίες & Μέτρα Πρόληψης στον εργασιακό χώρο από τον Κορωνοϊό COVID -19. Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο σκοπός αυτών των οδηγιών είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους εν γένει, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων για συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας (π.χ. νοσοκομεία).

Συγκεκριμένα, στην ΜΕΕΚ πρέπει να εξετάζονται οι κίνδυνοι μετάδοσης και λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό σε εργασιακούς Χώρους αλλά και να αποτυπώνονται Μέτρα πρόληψης και Οδηγίες για τον εργοδότη, όπως τα ακόλουθα:

  1. Οργανωτικά μέτρα προστασίας και πρόληψης
  2. Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας
  3. Περιβαλλοντικά μέτρα πρόληψης
  4. Γενικές οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εργασιακών χώρων
  5. Οδηγίες προς εργαζομένους
  6. Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης των συμπτωμάτων σε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εργασίας του
image