Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 2020

Εκστρατεία “Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-22”

Μειώστε την Καταπόνηση

 

Η Biosafety συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας και στηρίζει την εκστρατεία του EUOSHA για την μείωση της καταπόνησης.

 

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Σύμφωνα με την έρευνα της EU-OSHA, ESENER 2019, οι 3 στους 4 συχνότερα αναφερόμενους παράγοντες κινδύνου για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) είναι οι ακόλουθοι κίνδυνοι πρόκλησης Μυοσκελετικών Προβλημάτων (ΜΣΠ):

 • επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών ή των βραχιόνων
 • παρατεταμένη καθιστική εργασία
 • άρση ή μεταφορά ατόμων ή μεγάλου βάρους φορτίων

Αντίστοιχα από την έκθεση της Ε.Ε. προέκυψε ότι περίπου 3 στους 5 εργαζόμενους αναφέρουν ότι πάσχουν από ΜΣΠ στην πλάτη, τα άνω άκρα και/ή τα κάτω άκρα.

 

Τι είναι οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία;

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία είναι βλάβες των σωματικών δομών, όπως:

 • μυς
 • αρθρώσεις
 • τένοντες
 • σύνδεσμοι
 • νεύρα
 • οστά
 • το τοπικό κυκλοφορικό σύστημα του αίματος.

Οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία προκαλούνται ή επιδεινώνονται κυρίως από την εργασία και από τις επιπτώσεις του άμεσου περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται η εργασία.

Σωματικοί, ψυχοκοινωνικοί, οργανωτικοί και ατομικοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν την εκδήλωση των ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία.

 

 

 

Αντιμετώπιση των ΜΣΠ

Οι ΜΣΠ μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν.

Κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης και η προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης.

Τα μέτρα για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία θα πρέπει να βασίζονται στις γενικές αρχές πρόληψης:

 • αποφυγή των κινδύνων,
 • καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους,
 • προσαρμογή της εργασίας στο άτομο,
 • προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο,
 • αντικατάσταση των επικίνδυνων πρακτικών με ασφαλείς ή λιγότερο επικίνδυνες πρακτικές,
 • ανάπτυξη ολοκληρωμένης και συστηματικής πολιτικής πρόληψης,
 • προτεραιότητα στα συλλογικά μέτρα έναντι των μέσων ατομικής προστασίας,
 • παροχή επαρκούς κατάρτισης και οδηγιών για τους εργαζομένους.

 

 

Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου

Η εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου για την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επιτυχή πρόληψη. Όλοι —εργοδότες, διοίκηση, εργαζόμενοι και υπηρεσίες ΕΑΥ— πρέπει να συμμετέχουν στην αναγνώριση των κινδύνων και στην εξεύρεση τρόπων για τη διαχείρισή τους και όλες οι ομάδες εργαζομένων πρέπει να καλύπτονται.

Η διαδικασία εκπόνησης της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου θα πρέπει να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται τακτικά. Η Biosafety έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, μέσα και «βήμα προς βήμα» καθοδήγηση, που βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη διαδικασία εκπόνησης της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

COVID-19: ΜΣΠ και τηλεργασία από το σπίτι

Η τηλεργασία αυξάνει για τους εργαζόμενους τον κίνδυνο εμφάνισης ΜΣΠ. Σε μία αγορά εργασίας όπου η συχνότητα της τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ έχει αυξηθεί και θα συνεχίσει να αυξάνεται μετά τον COVID-19 υπάρχει σημαντική αύξηση των παραπόνων για ΜΣΠ από τους τηλεργαζόμενους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

 

Εκστρατεία «Μειώστε την Καταπόνηση»

Οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία επηρεάζουν εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη και τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται. Η πρόληψη και τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο της συστηματικής απουσίας από την εργασία, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να οδηγήσουν σε πραγματική εξοικονόμηση πόρων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας.

H Biosafety υποστηρίζει την εκστρατεία του EUOHSA «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την Καταπόνηση», με στοχευμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις.

Ειδικά για τη Μείωση της Καταπόνησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν:

 • Σεμινάριο «Χειρωνακτικής Διακίνηση Φορτιών» (classroom παρουσίαση & workshop)
 • Σεμινάριο «Εργονομικά θέματα στους χώρους εργασίας» (παρουσίαση on-line)
 • Project «Εφαρμογή της Μεθόδου Βασικών Δεικτών (Key Item Method)» (μέθοδος παρατήρησης, εκτίμησης και αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου σε δραστηριότητες χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων)
image