Ενεργειακός Έλεγχος Κτιρίων

Τι είναι ο ενεργειακός έλεγχος Κτιρίων;

Κύριος σκοπός του ενεργειακού ελέγχου είναι ο εντοπισμός των σημείων εξοικονόμησης ενέργειας ενός κτιρίου βάση τυποποιημένων μετρήσεων όλων των πηγών κατανάλωσης του. Κατά την διαδικασία αυτή αναγνωρίζονται τα ενεργοβόρα και δαπανηρά τμήματα η συστήματα του κτιρίου με στόχο τον καθορισμό του δυναμικού εξοικονόμησης σε κάθε τομέα του, αποτυπώνοντας πλήρως το ενεργειακό προφίλ του κτιρίου και αξιολογώντας τα συστήματα του.

Ποια είναι τα βασικά βήματα για την υλοποίηση  του ενεργειακού ελέγχου μιας επιχείρησης;

Εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι συνεργάζονται με το αρμόδιο προσωπικό της εκάστοτε επιχείρησης, ώστε:

 • Να προσδιορίσουν τις ενεργειακές χρήσεις και τα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Να υλοποιήσουν την ενεργειακή ανασκόπηση και να προσδιορισθεί η ενεργειακή βάση
 • Να προσδιορίσουν τα απαιτούμενα μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Να προτείνουν με σαφήνεια ρεαλιστικές και οικονομικές λύσεις (χαμηλού ή και μηδενικού κόστους) για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Να προτείνουν κατάλληλους δείκτες και στόχους για την ορθή παρακολούθηση και αποτύπωση της βελτίωσης
 • Να αναπτύξουν τις βέλτιστες διαδικασίες διαχείρισης των περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό το υφιστάμενο προσωπικό και τις διαθέσιμες υποδομές
 • Να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό της εταιρείας, ώστε να υιοθετήσει τις νέες διαδικασίες διαχείρισης ενέργειας, πόρων και υλικών / αποβλήτων
 • Να επιθεωρήσουν το προσωπικό ως προς την εφαρμογή των διαδικασιών και των καλών πρακτικών
 • Να οδηγήσουν την επιχείρηση στην πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο που έχει επιλεγεί.

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τον ενεργειακό έλεγχο κτιρίων;

Ο Ενεργειακός Έλεγχος είναι υποχρεωτικός με βάση νομοθεσία του Ιουλίου του 2017 (άρθρο 10 του ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση / ΦΕΚ Α’ 143) και την Υπουργική Απόφαση οικ. 175275/22.05.2018 για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και αποτελεί το πρώτο βήμα ενός προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας.

Υποχρεωμένες για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις που:

 • Απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους ή,
 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

 

Γιατί εμάς;

Η Biosafety S.A. διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ως ενεργειακοί ελεγκτές από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Παράλληλα, η εταιρία μας έχει ολοκληρώσει αντίστοιχους ελέγχους για λογαριασμό πελατών μας με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (ενδεικτικοί πελάτες Biosafety S.A. ανά τομέα: Λιανική Πώληση: ADMIRAL ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ., Φαρμακοβιομηχανία:  LILLY PHARMASERVE, Καπνοβιομηχανία: JT INTERNATIONAL HELLAS A.E.B.E.). Για αυτούς τους λόγους, είμαστε απολύτως κατάλληλοι για τον προσδιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρίας σας ανεξαρτήτως της δραστηριότητας της.

image